توافقنامه کاربر

..

ادامه فعالیت این وب سایت با توجه به قوانین و مقررات اینستاگرام خواهد بود و در صورتی که بطور کلی اینستاگرم این نوع خدمات را به هر روشی قطع نماید از ارائه بازگشت مانده حساب شما معذوریم. هرچند طی چندین سال گذشته مشکلی پیش نمایده است و در حال خدمات رسانی به مشتریان محترم بوده ایم.